چهرۀ برتر

تهران، ایران

ستاره ایرانی

عکاس + ناتاسان من

تهران، ایران

توسعه و طراحی

تهران، ایران

گرافیست

آنکارا، ترکیه

چهرۀ برتر، گرافیست

تهران، ایران

آیدا فرهنگ

مشاور

تهران، ایران

فرزین افشار

کارشناس سئو

تهران، ایران

فاطمه تاجیک - Fatemeh Tajik

تهران، ایران

عکاسی جوانان - عکاس: ناتاسان ( تیم عکاسی و مدلینگ جوان ناتاسان )

چهرۀ برتر

تهران، ایران

مریم عطار - Maryam Attar

طراح پوشاک

تهران، ایران