شاینا احمدی - عکاس: ناتاسان www.natasun.ir

شاینا احمدی

چهره برتر

گالری تصاویر

توانایی ها

توجه به عناصر کودکانه
صبر و شکیبایی
ژست عکاسی
لبخند در مقابل دوربین

صفحات مجازی: به زودی