ستایش جلیلوند - عکاس: ناتسان
www.natasun.ir

( تیم عکاسی کودک ناتاسان )

ستایش جلیلوند

چهره برتر

گالری تصاویر

توانایی ها

توجه به عناصر کودکانه
صبر و شکیبایی
ژست عکاسی
لبخند در مقابل دوربین

صفحات مجازی: به زودی